BAY-LOGI

A Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetet – a korábbi Bay Zoltán Közalapítvány második kutatóintézeteként – 1993-ban alapították.
A BAY-LOGI alapvető küldetése piaci jegyeket hordozó K+F tevékenység hazai megerősítése és alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység végzése, elsősorban a régióban lévő vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása volt. Az intézet tevékenysége és arculata az elmúlt 15 évben jelentős fejlődésen és változáson ment keresztül, a piaci igényekhez való alkalmazkodással összhangban végrehajtott tudatos fejlesztés eredményeképpen. Az intézet első éveiben a logisztika, gyártástechnika, informatika és újrahasznosítás voltak a meghatározó területek. Azóta több új szakterület indult el és erősödött meg, mint a szerkezetintegritás (szerkezetek biztonságos üzemeltetése), környezetmenedzsment és mechatronika, illetve az utóbbi néhány évben további területeken alakultak új osztályok, mint az energetika, megújuló energiaforrások és anyagfejlesztés. Az intézetet 2010 év végén összevonták a Miskolcon működő Nanotechnológiai Intézettel (BAY-NANO), jelenleg a korábbi két intézet tevékenységei egy intézet keretében folynak. A művelt területek bővülésének megfelelően az intézet létszáma is növekedett, jelenleg a doktorandusz hallgatókkal együtt közel 70 fő dolgozik az intézetben.
Az intézet a hosszabb távú stabilitás érdekében úgy igyekszik tevékenységét szervezni és tervezni, hogy az intézet által művelt szakterületeken különböző típusú tevékenységeket is el tudjon látni:

 • saját kutatás-fejlesztési ötletek (új termékek, technológiák kidolgozása) megvalósítása egyedül vagy vállalati partnerekkel, főleg pályázati források kihasználásával
 • vállalatok innovációs és fejlesztési feladatainak megoldásában való részvétel, egyedi megrendelés vagy közösen beadott pályázatok keretében
 • tudás- és technológia-intenzív szolgáltatások nyújtása vállalkozások számára (pl. szoftvercentrum, akkreditált anyagvizsgáló laboratórium – unikális vizsgálati lehetőségekkel, szakértői tevékenység)
 • szakember-képzésben való részvétel, egyedi képzési programok keretében (pl. CISCO akadémia, posztgraduális tanfolyamok, PhD képzésben való részvétel).

Intézetünk régióban betöltött szerepe tovább erősödött az elmúlt években, javult az intézet ismertsége, amely mögött egy tudatos PR tevékenység áll (pl. együttműködési szerződések a médiákkal). Jó együttműködés kialakítására törekszünk a Megyei és a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal, valamint a helyi, mikro- és kistérségi önkormányzati társulásokkal és megyei önkormányzattal is regionális fejlesztési kérdésekben (elsősorban gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés, innováció és kutatás-fejlesztési kérdések kapcsán, valamint regionális, kistérségi és határon átnyúló közösségi fejlesztő jellegű pályázatok előkészítésében). Az intézet tudatosan törekedett a régióban az integráló szerep erősítésére, amelynek kedvező hatásai folyamatosan érzékelhetők, pl. a Regionális Innovációs Tanács megalakulásában, a Regionális Innovációs Ügynökség megszervezésében való részvételben, az EU támogatású, Szlovákiára (Kassa környezetére) is kiterjedő innovációs stratégia kidolgozásában, PHARE támogatású bilaterális projektekben.
A BAY-LOGI munkatársai szerepet vállalnak a Miskolci Egyetem alap- és posztgraduális, valamint PhD képzésében. Az oktatási tevékenységbe való bekapcsolódás révén az Intézet be tudja vonni a tehetséges hallgatókat az egyes kutatási feladatokba, biztosítva ezzel a kutatói utánpótlást, ill. a piac-orientált kutatatói mentalitás szélesítését, az innovációs lánc hatásfokának javítását. A PhD képzést saját finanszírozású ösztöndíjak adományozásával is támogatja az intézet olyan témákban, amelyek saját ipari vagy pályázati K+F projekthez kapcsolódnak (jelenleg három ilyen PhD hallgató dolgozik az intézetben).
Az intézet nemzetközi kapcsolatai igen sokrétűek, amelynek kialakítására mind az intézet vezetői és munkatársai különös gondot fordítottak. A kapcsolatok szorosságát és érdemi voltát messzemenően alátámasztják a legkülönbözőbb nemzetközi projektek, amelyek a kétoldalú TÉT együttműködésektől az Európai Unió által finanszírozott kutatási és network projektekig széles skálát ölelnek fel és bennük számos külföldi partner intézmény vesz részt. A munkatársak sikeresen vettek részt a kelet-nyugati kutatási együttműködés nyitányát jelentő PECO-programoktól kezdve a COPERNICUS, INCO-COPERNICUS, NATO, TEMPUS, az EU 5. és 6. Keretprogramjaiban, és vesznek részt a 7. Keretprogram által támogatott több projektben.
Az intézet 2006-ban megszerezte az ISO9001 szerinti minősítést, illetve a Szerkezetintegritási Osztály és az Anyagvizsgáló Laboratórium a Paksi Atomerőmű Zrt. speciális ABOS 1,2,3 rendszerekre szóló minősítésével is rendelkezik 2007 óta.
Az intézeten belül jelenleg 9 osztály működik:

 • Anyagfejlesztés Osztály
 • Informatika Osztály
 • Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály
 • Energiamenedzsment Osztály
 • Mechanikai Anyagvizsgálat Osztály
 • Mechatronika Osztály
 • Nanoanyagok Osztály
 • Kockázatmenedzsment Osztály
 • Szerkezetintegritási Osztály.

A jelenlegi tervezett TÁMOP projektben három osztály munkatársai vennének részt:

 • Kockázatmenedzsment Osztály (vezető: Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér)
 • Szerkezetintegritási Osztály (vezető: Szávai Szabolcs)
 • Mechanikai Anyagvizsgálat Osztály (vezető: Rózsahegyi Péter)

Ezen osztályok szakmai tevékenysége a következő releváns területekre terjed ki:
A Kockázatmenedzsment Osztály 2008. április 1-től működik ezen a néven, tevékenységét korábban a Szerkezetintegritási Osztályon belül külön csoportként folytatta. Jelen projekt tekintetében a releváns szakmai tevékenysége a törési és károsodási folyamatok kutatásához kapcsolódik. A műszerezett ütővizsgálat és az emissziós méréstechnikák alkalmazási lehetőségei az osztály vezetőjének (Lenkeyné Biró Gyöngyvér) hosszú idő óta kutatási témája. Korábban több pályázati projekt (OTKA, NTP) keretében folytak ezzel összefüggő kutatások. A másik kapcsolódó kutatási tématerület a törési folyamatok modellezése. Ezen a területen a Szerkezetintegirtás Osztállyal közösen tevékenykednek évek óta, több hazai és nemzetközi kutatási projekt keretében folytak ezzel kapcsolatos kutatások (NTP, EU FP projektek, hazai ipari K+F megbízás).
A Szerkezetintegritás Osztály a különféle szerkezetek és elemeik megbízható és biztonságos működésével összefüggő kérdésekkel foglalkozik. Tevékenysége magában foglalja a szerkezeti anyagok károsodási folyamatainak kutatását, a különféle hibakeresési módszerek megbízhatóságának elemzését, a szerkezetek állapotának és élettartamának értékelését, valamint a numerikus modellezési módszerek alkalmazását a tervezésben, a gyártmányfejlesztésben és az üzemeltetési biztonság valamint a maradék élettartam értékelésében. Az osztály szakmai feladatai között kiemelt hangsúlyt kap:

 • A szerkezetek és berendezések konstrukciós tervezése és optimalizálása, üzemelési állapotának szimulálása numerikus módszerek alkalmazásával különböző terhelési feltételek mellett.
 • CAD és végeselem programok (I-Deas, MSC Marc/Mentat/Patran, Nastran, AutoCAD/Inventor, MoldFlow) alkalmazása termék és technológia-fejlesztésben, üzemelési biztonság értékelésében.
 • Szerkezeti anyagokban a különböző üzemeltetési feltételek mellett végbemenő károsodási folyamatok vizsgálata és elemzése, hibaértékelés törésmechanikai elvek alkalmazásával.
 • Szerkezetek mechanikai és hőtani állapotának valamint folyadék/gáz áramlások szimulálása numerikus módszerek alkalmazásával különböző terhelési feltételek mellett.
 • Szakértői rendszerek kidolgozása, amelyek összefoglalják a különböző műszaki területeken felhalmozott ismereteket (pl. csővezetékek, erőművi berendezések üzemeltetése, szerkezeti elemek élettartam becslése, stb.).

A Szerkezetintegritás Osztály hosszú távú stratégiája a régió közép és kisvállalatai (KKV) számára „tudás- és technológia intenzív szolgáltatói struktúra” kiépítése és üzemletetése. A szolgáltatás elsősorban olyan KKV-knek jelent költséghatékony megoldást a tervezés és modellezés területén, amelyek anyagi háttere nem teszi lehetővé az ehhez szükséges drága szoftvercsomagok megvásárlását és ezek használatát értő szakember alkalmazását. 
Ennek eleme a „Szoftvercentrum” létrehozása a Miskolci Egyetem Mechanika Tanszékével és Mechanikai Technológiai Tanszékével közösen. Több évtizedes tapasztalatok birtokában rendelkezésre áll az a tudás, amely a szilárd testek szilárdságtani, dinamikai elemzéséhez kötődik, mely a technológiai folyamatok szimulációját biztosítja széleskörű ismeretei, ipari tapasztalatai alapján, és a hosszú évekre visszanyúló tapasztalat és eszközpark a szerkezetek és berendezések megbízhatóságának, valamint üzembiztonságának elemzéséhez.
Fő tevékenysége, nevéhez híven a kockázatalapú (RBI) és megbízhatóság alapú (RCM) felülvizsgálat- és karbantartás-tervező rendszerek bevezetéséhez kapcsolódik. Legjelentősebb munkánk a kockázat alapú és megbízhatóság alapú felülvizsgálati és karbantartási rendszer kialakítása volt a MOL Rt. Dunai Finomítójában 2005 és 2007 között, amely során 52 db üzem több mint 3000 db statikus berendezésére és közel 1500 db csővezetékére végeztük el az elemzéseket.
A Mechanikai Anyavizsgálat Osztályhoz tartozik az akkreditált Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium, amely 2004. január 1-én alakult. Létrehozásának alapvető célja volt egy olyan európai színvonalú, akkreditált laboratórium létrehozása, amely alkalmas a következő feladatok ellátására:

 • Intézeti kutatási projektek anyag-vizsgálati igényének kielégítése.
 • Ipari cégek kutatás-fejlesztési feladataival kapcsolatos anyag-vizsgálatok végzése.
 • Minősítő vizsgálatok külső meg-bízások alapján.
 • Vizsgátok, vizsgálati technikák kidolgozása fejlesztése.

A megalapítás óta a laboratórium berendezéseit, mérőeszközeit folyamatosan fejlesztjük pályázati és saját forrásokból. Jelenleg Magyarországon, de még Kelet-Európában is egyedinek mondható tulajdonságú és felszereltségű anyagvizsgáló berendezésekkel rendelkezünk, amelyek a mechanikai anyagvizsgálatok szélesebb skálájának, magas színvonalú elvégzését teszik lehetővé. A berendezéseink alkalmasak próbatestek és kisebb szerkezetek, alkatrészek egy- és kéttengelyű (húzó-csavaró) terheléssel végzett legkülönbözőbb vizsgálataira, széles hőmérséklet-tartományban (-150 °C-tól 1400 °C-ig). A laboratóriumban a következő fontosabb mechanikai anyagvizsgálatok elvégzésére van lehetőség: statikus-, fárasztó-, és törésmechanikai vizsgálatok. Csavaró vizsgálatok nyomaték és elfordulás méréssel, ütővizsgálat, laboratóriumi és helyszíni keménységvizsgálatok (HV, HB, HRC, Shore keménység). Műszerezett keménységvizsgálat makrotulajdonságok meghatározására. A különböző alapanyagok (fémek, műanyagok, kompozitok, kerámiák, stb.) mechanikai tulajdonságainak mérésén kívül komplett alkatrészek, kisebb szerkezetek terheléses és fárasztó-vizsgálatának elvégzésére is lehetőség van.